Downtown Deli and Market

2621 Fresno Street
Fresno, CA 93721
(559) 449-3905