Motel 6

  • Hotels & Motels
4080 N. Blackstone Ave.
Fresno, CA 93726
(559) 222-2431